2019 முதல் 2020 வரை New Syllabus ல் சமூகப் புவியியல் தலைப்பில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ONLINE FREE TEST

TNPSC GROUP 1, 2/2A


Unit 3 - இந்தியாவின் புவியியல்
சமூகப் புவியியல் - மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் இனம்,மொழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப் பழங்குடிகள்
சமூகப் புவியியல் - மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் இனம்,மொழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கியப் பழங்குடிகள்


Start test
Total Score


This is correct
Oops you are wrong