2019 & 2020 புவியியல் (GEOGRAPHY) TNPSC GROUP 2/2Aல் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ONLINE FREE TEST 1

TNPSC GROUP 1, 2/2A


மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்

பாடத்தலைப்புகள் :
மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள்
காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள்
வேளாண் முறைகள்
போக்குவரத்து - தகவல் தொடர்பு


Start test
Total Score


This is correct
Oops you are wrong