அறிவியல் Test - 20 || தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் (7th அறிவியல்) TNPSC & TNTET

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4 & TNTET
மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்

தினம் தினம் TNPSC TAMIL Test

Start Online test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong